IDENTIFICATIE VAN “DE ONDERNEMING”:

Woonplaats/Maatschappelijke zetel: Brugse Steenweg 125, 8370 Blankenberge, België

Ondernemingsnummer en Btw-identificatienummer: BE0881 180 266

Telefoonnummer: +32 (0) 497 53 02 66 (bereikbaar van maandag tem vrijdag van 9uur tot 17uur)

E-mailadres: info@creafoam.net

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst, al dan niet op afstand, tussen de onderneming en de afnemer. Verder zal, waar nodig en verplicht, onderscheid gemaakt worden tussen de voorwaarden die van toepassing zijn op de verkoop van de onderneming aan een andere onderneming (hierna B2B genoemd) en op de verkoop van de onderneming aan een consument (hierna B2C).

Partijen verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de definities, zoals bepaald in het Wetboek Economisch Recht te volgen.

Waar de bepalingen van onderhavige voorwaarden zouden strijden met de wettelijke bepalingen, o.a. ter bescherming van de consument, zal enkel de strijdige bepaling nietig zijn, zonder verder gevolg op het bestaan van de overeenkomst, noch wat betreft de andere clausules.

 1. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij, tenzij de wet het anders bepaalt. Elke afwijking van deze voorwaarden moet schriftelijk en voorafgaandelijk vastgelegd én aanvaard worden door de onderneming.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden beschikbaar gesteld op de website van de onderneming. Door het aanvinken van de “algemene voorwaarden” erkent de koper uitdrukkelijk het bestaan én de inhoud er van, en dit vooraleer de koop wordt afgesloten. Bij een gewone verkoop erkent de koper uitdrukkelijk een exemplaar van deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben van de ondernemer én de inhoud er van te kennen.
 1. (enkel B2C): Offertes bevatten zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de identiteit van de onderneming en haar geografisch adres
 • de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst
 • de prijs inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de koper verplicht moeten worden bijbetaald
 • de eventuele leveringskosten;
 • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst
 • het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht;
 • de wijze van eventuele terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten
 • de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, wanneer die op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend
 • de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs;
 • de minimumduur van de overeenkomst in geval van overeenkomsten voor duurzame of periodieke dienstverlening of levering van goederen
 • de eventuele talen waarin het contract, naast het Nederlands, kan worden gesloten
 • de verschillende technische stappen om tot de sluiting van het contract te komen
 • de technische middelen waarmee invoerfouten kunnen worden opgespoord en gecorrigeerd voordat de order wordt geplaatst
 • de eventuele archivering van de gesloten overeenkomst en, in voorkomend geval, voorwaarden voor toegang tot dit archief na plaatsing van de bestelling
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van wat verder wordt gesteld, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

(enkel B2C): Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de onderneming zo spoedig mogelijk langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de onderneming passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de onderneming daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De onderneming kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De onderneming zal de consument, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen, schriftelijk of op een andere duurzame drager die de consument ter beschikking staat en voor hem toegankelijk is.

De onderneming zal de consument inlichten over het al dan niet bestaan van een herroepingsrecht, de voorwaarden en de wijze van uitoefening van het eventuele herroepingsrecht, evenals het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. ” of, bij ontstentenis van het eventuele herroepingsrecht, het volgende beding, in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de eerste bladzijde: ” De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

  

 1. (enkel B2C): Het herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening.

Bij de aankoop van goederen heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te herroepen gedurende 14 kalenderdagen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na de levering van het goed aan de consument.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden.

De uitoefening van het herroepingsrecht door de consument is slechts mogelijk op de volgende wijze en onder de volgende strikte voorwaarden. De consument kan zijn bestelling uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen, vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, terugsturen aan de onderneming. Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. De gebeurlijke labels met barcode die zich op de verpakking bevinden moeten eveneens aanwezig en intact zijn. Bij terugzending van goederen draagt de consument de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies.

Een modelformulier voor de herroeping van de producten kan hier teruggevonden worden: http:// economie.fgov.be/nl/binaries/ Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten van terugzending voor rekening van de klant. De consument zal wel aanspraak maken op terugbetaling van de prijs. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De onderneming kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten onder de voorwaarden, zoals verder voorzien. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de onderneming de consument verwittigd heeft van de ontstentenis van een herroepingsrecht (zie hoger).

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden goederen en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in B.T.W. tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de onderneming goederen of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de onderneming geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

(enkel B2C): De in het aanbod van goederen of diensten genoemde prijzen zijn inclusief alle belastingen, taksen en diensten die door de consument verplicht moeten worden bijbetaald. De consument kan wel gevraagd worden de verzendkosten te laste te nemen. In voorkomend geval zal het bedrag vooraf aan de consument worden meegedeeld. In geval van uitvoering van het herroepingsrecht, kan deze kost niet teruggevraagd worden.

 1. De onderneming staat er voor in dat de goederen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De koper is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid.

(B2B): de koper kan op basis van deze beperkte afwijkingen geen wilsgebrek of een niet conforme levering inroepen.

(enkel B2C) de consument zal de conformiteit verplicht controleren tijdens de periode van herroeping.

Buiten deze mogelijkheid kunnen afwijkingen met de digitale afbeelding, nooit reden zijn voor ontbinding, beëindiging of schadevergoeding. De onderneming is niet verplicht teruggezonden goederen aan te nemen, noch om de betaalde aankoopprijs terug te betalen.

De onderneming kan slechts verantwoordelijk gesteld worden voor zover de koper bewijst dat er geen zware fout of zware nalatigheid werd begaan, in geval van opzet of indien de onderneming een verbintenis niet heeft uitgevoerd die de voornaamste prestatie van de onderneming betreft. De onderneming kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor een verkeerd en/of niet verantwoord gebruik van het verkochte goed door de koper, noch voor schade die veroorzaakt wordt door derden.

 1. De onderneming zal de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen bij de uitvoering van bestellingen van goederen.

(B2B): de leveringen van de goederen gebeurt op de in de overeenkomst afgesproken plaats. Werd geen plaats van levering overeengekomen, dan geschiedt zij ten huize van de onderneming.

(enkel B2C): Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de onderneming kenbaar heeft gemaakt.

De onderneming zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, te rekenen van de dag volgend op die waarop de koper zijn bestelling aan de onderneming heeft toegezonden, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. In alle geval vangt de leveringstermijn slechts aan bij ontvangst van een regelmatige en volledige bestelling. De leveringstermijn wordt verlengd in geval van laattijdige toezending van documenten en inlichtingen, noodzakelijk voor de goede afhandeling van de uitvoering, zelfs indien deze vertraging niet aan de koper te wijzen is.

(B2B): de hiervoor bepaalde uitvoeringstermijn is enkel indicatief en kan, behoudens andersluidende en schriftelijke overeenkomst, geen reden tot ontbinding van de overeenkomst zijn.

(enkel B2C): Indien de onderneming de overeenkomst niet tijdig uitvoert, heeft de consument het recht deze zonder gerechtelijke tussenkomst en met aangetekende kennisgeving aan de onderneming, te ontbinden, mits op dat ogenblik de onderneming het bestelde goed nog niet heeft verstuurd. Geen enkele vergoeding en geen onkosten kunnen van de consument worden geëist uit hoofde van deze ontbinding. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de onderneming het bedrag dat de consument betaald heeft uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.

 1. Elk geval van overmacht of toeval bevrijdt de onderneming van rechtswege van om het even welke verbintenis, zonder aanspraak op schadevergoeding. In het geval de onderneming afhankelijk is van leveringen van derden, zijn voormelde bepalingen eveneens toepasbaar in geval van overmacht of toeval in hoofde van deze derden/leveranciers, waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen of helemaal geen levering gebeurt.

Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke klimatologische toestanden, werkstakingen of lock-outs, oorlog en conflicten, brand, import- of exportbeperkingen of andere maatregelen van de overheid, prijsverhogingen bij leveranciers, enz.…. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van de voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de klant verschuldigde bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

In geval van wanbetaling van koper heeft de onderneming, behoudens wettelijke beperkingen, het recht om interesten aan 10 % per jaar en een schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag (met een minimum van 30 EUR) te vorderen.

(enkel B2C): een gelijkaardige regeling is van toepassing voor zover de onderneming zijn verbintenissen op een foutieve wijze uitvoert.

 1. In geval van contractbreuk door de koper, kan de onderneming ofwel de uitvoering van de overeenkomst vorderen, ofwel een forfaitaire schadevergoeding ten beloop van 30 procent van de verkoopprijs, onder voorbehoud van het bewijs van een omvangrijker schade.

(enkel B2C): de consument heeft een gelijkaardig recht in geval van contractbreuk door de onderneming.

 1. Goederen blijven de uitsluitende eigendom van de onderneming, zolang de prijs er van niet volledig betaald is.
 1. (B2B): Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 8 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.

(enkel B2C): Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdig klacht.

Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de koper is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) en van enige andere internationale regeling waarvan de uitsluiting is toegestaan.

Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de koper vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, c.q. Gent, afdeling Brugge, zijnde de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten.

 1. Het feit voor de koper om deze algemene voorwaarden niet ontvangen te hebben in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing, behalve indien hij het verzoek ten gepaste tijde zou gedaan hebben om de noodzakelijke vertaling te verkrijgen.
 1. Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk en voorafgaandelijk te worden vastgelegd.

(enkel B2C): dit dient op een zodanige wijze te gebeuren dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.